Tikslai ir uždaviniai


Trakų miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o miškų urėdija turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis.

Trakų miškų urėdijos tikslai

 • išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, biologinę įvairovę, formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką, formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;
 • tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
 • užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną.

Trakų miškų urėdijos uždaviniai

 • patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybinius miškus ir jais disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;
 • auginti miško sodmenis, atkurti bei įveisti mišką, prižiūrėti želdinius ir žėlinius;
 • vykdyti pagrindinio ir tarpinio naudojimo bei kitus miško kirtimus, ruošti žaliavinę medieną;
 • nustatyta tvarka parduoti nenukirstą mišką ir pagamintą apvaliąją medieną, kitus miško išteklius;
 • saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, nuo žvėrių daromos žalos ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams veiksnių;
 • likviduoti miškų plotuose audrų, gaisrų, potvynių, medynų džiūvimo ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams padarinius;
 • saugoti mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo ir kt.;
 • įrengti ir prižiūrėti sausinamąjį tinklą, tiesti ir prižiūrėti miško vidaus kelius, įrengti ir prižiūrėti rekreacinius įrenginius ir kt.

 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15