Saugomos teritorijos


Trakų kraštas - vienas gražiausių Lietuvos kampelių, viliojantis ne tik išvaizdžiu kraštovaizdžiu, gražiais miškais, iškilia praeitimi, bet ir gaiviu, tikrų miško kvapų prisotintu oru, švariais ežerais, ramybe. Trakų miškų urėdijos teritorijoje yra įkurti Aukštadvario ir Neries regioniniai parkai bei Trakų istorinis nacionalinis parkas.
Aukštadvario girininkijos teritorijoje 1992 metais yra įsteigtas Aukštadvario regioninis parkas, kurio tikslas išsaugoti vertingą Verknės ir Strėvos aukštupių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti bei racionaliai naudoti. Daugiau kaip pusė parko teritorijos apaugusi mišku, tarp jų srauniuosius vandenis plukdo upės ir upeliukai, tyvuliuoja net 77 ežerai. Parke yra vienas rezervatas ir penkiolika draustinių, iš jų septyni yra skirti unikaliam kraštovaizdžiui išsaugoti, keturi hidrografiniai, kuriuose saugomos ežerų ir upių krantų linijos, ir kt.
Neries slėnio miškų, savitos augalijos, jos vidurupio kilpų sistemai ir natūralių intakų apsaugai bei kultūros paveldui išsaugoti 1992 m buvo įsteigtas Neries regioninis parkas, į kurį patenka dalis Lentvario girininkijos miškų. Trakų miškų urėdijos teritorijoje yra du parko draustiniai: Saidės hidrografinis ir Semeniukų zoologinis.
Trakų istorinis nacionalinis parkas įsteigtas 1991 metais. Jis skirtas Lietuvos valstybingumo istoriniam centrui Trakuose - pilių kompleksams, Trakų miesto ir jo apylinkių kultūros ir gamtos vertybėms, kitiems objektams ar jų kompleksams, istorinio nacionalinio parko kraštovaizdžiui, etnokultūriniam paveldui saugoti, tvarkyti, naudoti. Šis unikalus, kompaktiškas 8150 ha kultūros ir gamtos paveldo ansamblis, esantis vos 3 km nuo administracinės Lietuvos sostinės Vilniaus ribos, atspindi svarbius Lietuvos ir Rytų Europos istorijos laikotarpius bei įvykius.
Ypatingai gražų parko kraštovaizdį pagyvina miškai, tyvuliuojantys 32 ežerai, ir vaizdingai išsidėstę Daniliškių, Varnikų, Bražuolės, Senųjų Trakų piliakalniai, Užutrakio dvaras, reliktiniai Senųjų Trakų, Varnikėlių ir Serapiniškių kaimai bei išlikusios natūralios pirminės gamtos vietovės su didžiule biotopų įvairove bei Europinės svarbos buveinėmis Varnikų botaniniame zoologiniame bei Plomėnų ornitologiniame draustiniuose. Viso to komplekso branduolį sudaro Trakai su Salos ir Pusiasalio pilimis. Trakų istorinis nacionalinis parkas šiuo metu yra vienintelis Europoje tokio tipo istorinis nacionalinis parkas. Jis yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 2004 m. Trakų istorinio nacionalinio parko valstybinės reikšmės miškai perduoti valdyti patikėjimo teise Trakų miškų urėdijai.
Trakų miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje be Trakų istorinio nacionalinio parko ir Aukštadvario bei Neries regioninių parkų teritorijoje esančių 32 draustinių dar yra įsteigti 6 valstybiniai draustiniai: Pipiriškių geomorfologiame draustinyje saugomi Dzūkų aukštumos pakraštiniai moreniniai dariniai, Taučionių geomorfologiniame draustinyje siekiama išsaugoti priešpaskutinės apledėjimo stadijos metu suformuoto moreninio gūbrio fragmentus, Gėjaus telmologiniam draustiniui būdingas stambių pelkinių duburių kompleksas, Ilgučio botaninio draustinio tikslas - išsaugoti retų rūšių augalų augavietes, Papio ornitologinio draustinio teritorijoje esantis Papio ežeras ir jo apyežeriai - migruojančių paukščių apsistojimo vieta, didžiųjų baublių, pievinių lingių perimvietės, Merkio ichtiologinis draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti upėtakių, kiršlių nerštavietes.
Vilniaus miesto tarybos sprendimu Trakų miškų urėdijos teritorijoje įsteigti 2 savivaldybės draustiniai: Vokės hidrografinį draustinis siekiant išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio atkarpą bei Naujojo Lentvario botaninis draustinis saugojantis plotą, pasižymintį ekotopų (miškų, pievų, pelkių) rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, bei bendrijų įvairove.
Tiek Lietuvoje, tiek ir Trakų miškų urėdijos teritorijoje steigiamos Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos, kurias šiuo metu sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus(BAST).
Šiuo metu Trakų miškų urėdijos teritorijoje PAST statusas suteiktas Baltosios Vokės Šlapžemėms. Dar 25 BAST įtrauktos į vietovių atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, patvirtintą LR Aplinkos ministro. Iš viso Trakų miškų urėdijos teritorijoje išskirta ir į traukta į saugotinų buveinių sąrašus 3088,2 ha Europos Sąjungos svarbos buveinių. Šiai dienai Trakų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose  yra  parengti 2 gamtotvarkos planai - vietovėms atitinkančioms gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Spindžiaus miško gamtotvarkos plane numatytos priemonės  įvykdytos 2007-2013 metais. Skrebio miško gamtotvarkos plane numatytos priemonės vykdomos 2014 -2023 metais.
Lietuvos raudonosios knygos ir kiti saugomi objektai
Trakų miškų urėdijos teritorijoje
aptikta 210 Lietuvos raudonosios knygos gyvūnų ir augalų radaviečių, kurios lokalizuojasi valstybinės reikšmės miškuose,už jų apsaugą yra atsakinga miškų urėdijos administraciją.
 
 
 
 


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15