Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas


PATVIRTINTA
VĮ Trakų miškų urėdijos miškų urėdo
2015 m. spalio 19d. įsakymu Nr. V-122


DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VĮ TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VĮ Trakų miškų urėdijoje tvarkos apraše (toliau - Tvarkos aprašas)nustatyta prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo VĮ Trakų miškų urėdijoje (toliau - Miškų urėdija) tvarka.
2. Tvarkos aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų - asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Miškų urėdija, teises.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

4. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą:
4.1. duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas - VĮ Trakų miškų urėdija, juridinio asmens kodas 181542383, buveinės adresas Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., Trakų r.;
4.2. asmens duomenys Miškų urėdijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu;
4.3. Miškų urėdijoje tvarkomi šių duomenų subjektų grupių asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:
4.3.1. Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) kaupiami asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atsiskaitomoji sąskaita, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas) tvarkomi informavimo apie pardavimus, kitų įvykių, komunikacijos su kitais AMEPS naudotojais tikslais;
4.3.2. Girininkijoje vykdomų ūkinių darbų ir medienos apskaitos programoje „Miško skaita" kaupiami asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas) tvarkomi informavimo apie nenukirsto valstybinio miško pardavimą tikslais;
4.3.3. „DB Apskaita" programoje kaupiami asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas) tvarkomi informavimo apie miško produkcijos pardavimą tikslais;
4.3.4. viešųjų pirkimų sutartims sudaryti kaupiami asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atsiskaitomoji sąskaita, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas) tvarkomi informavimo apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą tikslais;
4.3.5. asmenų, kuriems Miškų urėdija surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir/arba nutarimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, parašas, piliečio paso/asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, darbovietė, pareigos, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, protokolo/nutarimo data ir numeris tvarkomi nagrinėjimo, vidaus administravimo tikslu;
4.3.6. asmens duomenis, reikalingus atstovaujant civilinėse bylose. Tvarkomi šie asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta ir kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti asmenį;
4.3.7.asmens duomenis, reikalingus tvarkant finansinę apskaitą, vykdant finansinius įsipareigojimus ar atliekant kitus veiksmus, kuriuose viena iš šalių yra fizinis asmuo. Tvarkomi šie asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta ar kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti asmenį;
4.3.8. asmenų, pateikusių Miškų urėdijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas,
2
parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo miškų urėdijoje data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatus, Miškų urėdijos atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;
4.3.9. Miškų urėdijos esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Miškų urėdiją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;
4.3.10. pretendentų į Miškų urėdijos darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, pokalbio su pretendentu į pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Miškų urėdiją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu;
4.4. asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:
4.4.1. asmenų, pateikusių Miškų urėdijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo tikslu - juridiniams ir fiziniams asmenims;
4.4.2. asmenų, pateikusių Miškų urėdijai skundą, prašymą ar pranešimą ir duomenų valdytojų (fizinių asmenų) asmens duomenys ginčo dėl Miškų urėdijos priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu - teismams;
4.4.3. Miškų urėdijos darbuotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu - Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
4.4.4. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Miškų urėdiją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;
4.5. Informacija duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama Miškų urėdijos interneto svetainėje www.tmu.lt , bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Miškų urėdiją, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
5. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
6. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų:
6.1. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Miškų urėdiją, Miškų urėdija
3
nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
6.2. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Miškų urėdiją, Miškų urėdija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
6.3. Miškų urėdija, duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
6.3.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
6.3.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
6.3.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
6.4. Miškų urėdija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;
6.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą;
6.6. jeigu Miškų urėdija abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti;
6.7. Miškų urėdija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tuo atveju, kai informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, yra neįmanoma arba pernelyg sunku, turi būti pranešta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
7. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys Miškų urėdijoje yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais:
7.1. Miškų urėdija duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įgyvendina, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Miškų urėdija nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus;
7.2. duomenų subjekto prašymu Miškų urėdija praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimam ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

III. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

8. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Miškų urėdijai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis.
9. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Tvarkos aprašo 5-7 punktuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
10. Pateikdamas prašymą duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
10.1. pateikdamas prašymą Miškų urėdijos darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4
10.2. pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
10.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.
11. Duomenų subjektas savo teises Miškų urėdijoje gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
12. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Miškų urėdiją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Tvarkos aprašo 5-7 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašo 8 ir 10 punktų reikalavimus.

IV. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

13. Miškų urėdija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant šio Aprašo 8-12 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu nėra priimto kito sprendimo. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Miškų urėdija raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.
14. Tvarkos aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą Miškų urėdija privalo išnagrinėti ir įgyvendinti duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
14.1. valstybės saugumą ar gynybą;
14.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
14.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
14.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
14.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
15. Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises Miškų urėdijoje išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.
16. Atsakymas duomenų subjektui ar jo atstovui dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikiamas lietuvių kalba, tuo pačiu būdu, kokiu gautas duomenų subjekto prašymas, arba kitu duomenų subjekto nurodytu būdu: registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai, duomenų subjektui atvykus į Miškų urėdiją.
17. Miškų urėdija, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises, duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus.
18. Miškų urėdijos atsisakymas įgyvendinti duomenų subjekto teises Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Duomenų subjekto teisės Miškų urėdijoje įgyvendinamos neatlygintinai.
20. Miškų urėdija, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.
21. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Miškų urėdijos miškų urėdo ar jo įgalioto asmens sprendimu.

________________________________________________________________________________VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15