Monitoringas


 VĮ Trakų miškų urėdija yra parengusi valstybinės reikšmės miškų stebėjimo ir įvertinimo tvarką bei informacijos apie retas ir nykstančias augalų, gyvūnų rūšis, miško ekosistemas ir potencialias miško kertines buveines bei ypatingos vertės miškus rinkimo, kaupimo ir stebėsenos tvarką.

 VĮ Trakų miškų urėdijos specialistai renka ir kaupia informaciją apie retas ir nykstančias augalų, gyvūnų, ekosistemų, potencialių miško kertinių buveinių ir miško teritorijų, svarbių vandens telkinių apsaugai, geriamo vandens išteklių išsaugojimui bei bendruomenių kultūriniam identitetui  svarbias teritorijas. Objektai yra įvertinami ir įtraukiami į vertingų objektų sąrašus, pažymint juos gamtosauginiame žemėlapyje, ūkinių priemonių žemėlapiuose bei pagal galimybes natūroje. Naujai  aptiktos retos augalų, gyvūnų ir grybų rūšis  bei jų buveinės registruojamos Aplinkos ministerijos  Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS).

Užregistruoti objektai yra stebimi miškų urėdijos specialistų. Pastebėjus neigiamus pokyčius, įvertinama objekto būklė ir nustatomos pokyčių priežastys bei numatomos reikalingos priemonės objekto  būklei stabilizuoti. 

SKRAJUTĖS:
Sosnovskio barštis ir gausialapis lubinas
Smulkiažiedė sprigė ir šiaurinis šemenis
Uosialapis klevas ir varpinė medlieva
Nuodėgulinis grundalas ir rainuotasis vėžys

 

2017 metų VĮ Trakų MU valstybinės reikšmės miškų stebėsenos duomenų santrauka

1.    

Valstybinės reikšmės miškų  plotai

Iki 2018 m. Valstybinės reikšmės miškų plotams priskirta 30226 ha. Numatoma priskirti 1181 ha.2017 m. pateikta prašymų dėl VRM projektavimo - 4 prašymai 215 ha. Užregistruota per 2017 metus Nekilnojamo turto kadastre 698 ha. valstybinės reikšmės miškų.

2.                       

Patvirtinta LR aplinkos ministro pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų metinė tūrio ir ploto norma

Pagrindinių kirtimų maksimali miško kirtimo norma 81,2 tūkst. ktm. 260 ha ekvivalentiniame plynų kirtimų plote. Tarpinių kirtimų apimtys  - 42,2 tūkst. Ktm.

3.                       

Miško kirtimas

2017 metais pagrindiniai miško  kirtimai vykdyti 298,0 ha plote. Iš šio kiekio 92,7 ha iškirsta neplynais kirtimais. Iš viso 257,6 ha plynų kirtimų ekvivalentinio ploto.  Iškirsti plotai atžymėti miško kvartalų žemėlapiuose ir taksoraščiuose

4.                       

Miško ugdymas

2017 metais atlikta 764,7  ha ugdymo kirtimų. Visi plotai atžymėti miško kvartalų žemėlapiuose ir taksoraščiuose. 

5.                       

Lizdavietės

2017 m. naujai užfiksuoti  lizdai: 1 plėšriojo paukščio lizdas, 1 nenustatytos rūšies paukščio lizdas  bei 1 juodojo gandro lizdas.

6.                       

Saugomi RK  gyvūnai, augalai, kerpės, samanos

Saugomų raudonosios knygos gyvūnų, augalų, kerpių, samanų būklės apžvalga: Aukštadvario girininikija, Jagelonių girininkija, Semeliškių girininkija, Trakų girininkija, Rūdiškių girininkija, Žeronių girininkija, Onuškio  girininkija, Paluknio girininkja, Ropėjų girininkija, Lentvario girininkija

7.                       

Saugomi RK vabzdžiai

Visos saugomų RK vabzdžių buveinės yra kertinių miško buveinių plotuose. Jų būklė atskirais monitoringais 2017 metais nevertinta.

8.                       

Uoksiniai medžiai

2017 metais Trakų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų plotuose yra palikta ir sužymėta 100 vnt. uoksinių  medžių.

9.                       

Vertingų buveinių, negyvos medienos ir bioįvairovei skirtų medžių, likusių po kirtimo identifikavimas

Vertingų buveinių, įvairių stadijų negyvos medienos po iškirtimo palikta 3575 ktm ,bioįvairovei skirtų (gyvų) medžių po iškirtimo palikta 3357 vnt.

10.                    

Ligos ir kenkėjai

Viso pažeista ligų ir kenkėjų 258,9 ha miškų, iš jų: 1,9 ha - eglinio pjūklelio; 216,6 ha - žievėgraužio  tipografo; 7 ha - šakninė pintis; vėjavartos/vėjalaužos - 33,4 ha. Gaisras pažeidė - 0,25 ha miško.

11.                    

Miško želdiniai

Pirmų metų želdinių apskaita atlikta 181,4 ha; trečių metų- 218,6 ha; septintų metų - 234 ha

12.                   

Miško žėliniai

Apskaita trečiais metais po miško iškirtimo atlikta 7 sklypuose

13.                   

Miško žvėrių pažeidimai

1,9 ha nulaupytą briedžių.

14.               

Laukinės gyvūnijos populiacijos vertinimas

2017 m. pagal medžiotojų pateiktą apskaitą, Trakų rajone preliminarus žvėrių skaičius yra: 336 briedžiai, 550 tauriųjų elnių, 2612 stirnų, 19 danielių, 466 šernai, 212 barsukų, 93 vilkai, 656 bebrai, 42 lūšys.

15.                    

Valstybiniai draustiniai

Trakų miškų urėdijos teritorijoje yra šeši valstybiniai draustiniai.  Būklė stabili.

16.                    

Kertinės miško buveinės, saugomi gamtos objektai

Pagal Aleksandro Stulginskio universiteto specialistų buvo atliktas mokslinis tiriamąsis projektas „Kertinių miško buveinių būklės įvertinimas bei tvarkymo rekomendacijų parengimas Trakų miškų urėdijos miškuose". Po pakartotinos inventorizacijos bendras kertinių ir potencialių kertinių miško buveinių plotas sudaro 694 ha. KMB buvo vertinamos pagal 3 kategorijų gradaciją. Labai vertingos, vidutiniškai vertingos ir silpnos (arba mažai vertingos). Daugiausiai nustatyta vidutiniškai vertingų buveinių, o mažiausią plotą užėmė silpnos buveinės.  Išsamesnė informacija šioje lentelėje.

2017 m. pagal šiame projekte pateiktas rekomendacijas 31 ha plote buvo atliktos priemonės biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti.

17.                    

Ypatingos vertės miškų esamos būklės įvertinimas

2017 m. ypatingos vertės miškų esamos būklės vertinimas 

18.                    

Invazinių rūšių stebėjimas

Didesnių plotų ar gausių populiacijų nepastebėta. Pavieniais individais pastebėti mangutai, ondatros, rainuotasis vėžys; nedideliais ploteliais gausialapis  lubinas, raukšlėtasis erškėtis, varpinė medlieva, uosialapis klevas. Stebėjimas vykdomas, išplitimui pavojaus nėra.

19.                    

Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo kontrolė

Prekyba apvaliąja mediena ir jos kontrolė vykdoma pusmečiais. Sutarčių vykdymas kontroliuojamas programoje „Miškoskaita" atskirai pagal kiekvieną pirkėją, sutartį ir sortimentą. Pagal sutartis vedamas sutarčių rejestras.

Trakų miškų urėdijoje per 2017 m. pirmą pusmetį buvo sudarytos 75 apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo sutartys. Iš jų 25 sutartys sudarytos pusmetinio pardavimo konkurso būdu , 50 sutartis sudaryta organizuojant trumpalaikius aukcionus. Taip pat sudaryti ir pasirašyti 24 ilgalaikių apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo sutarčių priedai. Visos sutartys buvo įvykdytos.

Per antrą pusmetį buvo sudarytos 30 apvaliosios medienos pirkimo- pardavimo sutartys. Iš jų 26 sutartys sudarytos pusmetinio pardavimo konkurso būdu, 4 sutarčių sudaryta organizuojant trumpalaikius aukcionus. Taip pat sudaryti ir pasirašyti 21 ilgalaikių apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo sutarčių priedas. Visos sutartys buvo įvykdytos.

20.                    

Socialinių - ekonominių aspektų įvertinimas

Informacija ruošiama

 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15